اطلاعیه ها دارویی برکت

گزارش تفسیری مدیریت

دستورکار جلسه اسفندماه 1399

گزارش کنترل های داخلی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

یاداشت های همراه صورت های مالی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به ‎  31 شهریور ماه 98

صورت مالی نهایی شده منتهی به 29 اسفند 98 گروه دارویی برکت (22 تیر 99)

اطلاعیه شرکت درخصوص مهلت واریز وجه حق تقدم سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  98/07/04

صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده عملکرد سال 1395 تهیه شده بر مبنای IFRS

آگهی جدول زمانبندی پرداخت سود برکت

اسامی برندگان مسابقه فجر ولایت

آگهی مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با برکت در ارتباط باشید

منو