حاکمیت شرکتی دارویی برکت

حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل، اطمینان بخش، واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روشمند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری می‌کند.

اهم اقدامات انجام‌ شده واحد حسابرسی داخلی

 1. کسب اطمینان معقول از اثربخشی سیستم مدیریت ریسک و انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک و رسیدگی حوزه‌های پر ریسک. ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود مستمر فرآیند مدیریت ریسک شرکت، همکاری و تعامل مستمر با کمیته‌های ریسک شرکت اصلی و شرکت‌های گروه
 2. برون‌سپاری بخشی از عملیات حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک‌های شناسایی‌شده و پیگیری مداوم وضعیت حسابرسی داخلی و پیشرفت قراردادهای برون‌سپاری در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه و بررسی پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی و ارسال اصلاحات پیشنهادی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها
 3. برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و تکمیل و مستندسازی چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و پیگیری آن
 4. پیگیری صدور گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی شرکت‌های گروه
 5. بررسی صحت تهیه صورت‌های مالی به‌منظور کسب اطمینان از ارائه منصفانه اطلاعات و افشای کافی
 6. نظارت و پیگیری مستمر در خصوص نکات مندرج در گزارش‌های حسابرسی داخلی و مستقل و نامه مدیریت توسط کمیته‌ها و واحد حسابرسی داخلی و طرح پیشنهادهای اصلاحی در کمیته‌های حسابرسی
 7. پیگیری استقرار نظام‌های کنترلی و قانونی در جهت مبارزه با پولشویی و نظارت بر واحد مبارزه با پول‌شویی شرکت‌ اصلی و شرکت‌های گروه و پیگیری ایجاد فرآیندهای مورد نیاز مطابق قوانین مربوطه

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی به‌منظور انجام وظایف تعیین شده در منشور در سال 1392 تشکیل شده و دارای پنج عضو متخصص مالی می‌باشد که توسط هیئت‌مدیره منصوب شده‌اند.

اهم اقدامات انجام‌ شده کمیته حسابرسی

 1. در اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در تاریخ 9/2/1392 نخستین جلسه کمیته حسابرسی شرکت اصلی برگزار گردید. همچنین کمیته حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری البرز و شرکت‌های تابعه آن در نیمه دوم سال 1391 و کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های بیوسان فارمد و شهرک دارویی برکت در نیمه دوم سال 1395 و سل‌تک فارمد درسال 1396 تشکیل گردید. اعضای کمیته‌های حسابرسی با انتخاب و حکم هیئت‌مدیره هر شرکت منصوب شده اند.
 2. جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه حداقل به صورت ماهانه و در راستای ایفای وظایف مقرر شده در منشور کمیته حسابرسی برگزار شده است. در سال 1397 تعداد 21 جلسه کمیته حسابرسی در شرکت اصلی برگزارشده است.
 3. برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت‌های فرعی با کمیته حسابرسی شرکت اصلی به‌منظور اعمال راهبری کمیته حسابرسی شرکت اصلی بر کمیته‌های شرکت‌های گروه و انجام تعاملات مورد نیاز
 4. نظارت مستمر کمیته حسابرسی شرکت اصلی از طریق حضور مدیر حسابرسی گروه دارویی برکت در جلسات کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های گروه و نظارت بر اثربخشی و ارزیابی عملکرد آن‌ها و نیز نظارت بر فعالیت حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی
 5. طرح پیشنهادهای اصلاحی کمیته حسابرسی به هیئت‌مدیره توسط رئیس کمیته حسابرسی و ارائه نتایج عملکرد و صورت‌جلسات کمیته به هیئت‌مدیره در شرکت اصلی و شرکت‌های گروه
 6. اخذ گزارش حسابرسی با اظهارنظر مقبول در شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه، با توجه به پایش مستمر کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و نظارت منظم بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و گزارش‌گری مالی شرکت‌ها محقق شده است.
 7. کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه رسیدگی کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان داخلی از طریق تعیین دامنه رسیدگی‌ها و تصویب آن و پیگیری آن در کمیته حسابرسی
 8. نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته

در اجرای مفاد ماده 21 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منشور دبیرخانه هیأت مدیره به شرح مندرج در ذیل و عیناً مطابق مفاد ابلاغ شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی به تصویب رسید.

 • 1- مأموریت
 • 1-1- انجام امور دبیرخانه ای هیأت مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
 • 2- اهداف و برنامه ها
 • 1-2- تهیه مستندات و پیوست های مربوط به دستور جلسات هیأت مدیره
 • 2-2- پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیأت مدیره
 • 3-2- تهیه صورت جلسات هیأت مدیره و اخذ امضاهای مجاز
 • 4-2- ابلاغ مصوبات هیأت مدیره
 • 5-2- انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات
 • 3- چارت سازمانی
 • 1-3- دبیرخانه هیأت مدیره زیر نظر هیأت مدیره شرکت فعالیت می نماید
 • 4- سایر موارد
 • 1-4- تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیأت مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.
 • 2-4- جلسات هیأت مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره باید در اولین جلسه هیأت مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.
 • 3-4- دستور جلسات عادی آتی هیأت مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آن ها در جلسات با نظر رئیس هیأت مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویت ها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.
 • 4-4- در صورتی که هر یک از اعضای هیأت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیأت مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایند.
 • 5-4- در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیأت مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد .
 • 6-4- کلیه صورتجلسات هیأت مدیره در سامانه مدیریت جلسات هیأت مدیره و کمیته های تخصصی به آدرس rasad.bpharmed.com درج می‌شود و در دسترس افراد مجاز می‌باشد.

با برکت در ارتباط باشید

منو